شرکت صدرا پترو شیر با توجه به داشتن نرم افزار های روز مهندسی و نیروهای متخصص، امکان ارائه خدمات طراحی و نقشه کشی به صورت دو بعدی و سه بعدی و ارائه محاسبات مرتبط را دارد.