یکی از خدمات تخصصی شرکت صدرا پترو شیر امکان ارائه انواع آموزش در زمینه تولیدات خود برای کارفرمایان، نمایندگان و مشتریان خود  می باشد. ایت آموزشها به صورت حضوری و زیر نظر مهندسین شرکت برگزار می گردد.